Selectează o Pagină

Confidențialitate

Vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest Acord. El stabileşte termenii şi conditiile în care vă punem la dispoziţie serviciile noastre prin intermediul site-ului www.posmobil.ro. Dacă folosiţi serviciile sau informaţiile oferite de www.posmobil.ro, acest lucru va fi echivalent cu acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor de mai jos.

1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

Operatorul datelor este POS MOBIL RO SRL, societate cu sediul în România, Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popovici 2-4, clădirea Cluj Innovation Park, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Cluj-Napoca sub nr. J5/1635/2019, având cod fiscal 41270982, operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 22033 / 2019, tel: 0264 450 320, e-mail: contact@posmobil.ro.

2. Responsabilul cu protectia datelor / Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor

2.1 In cadrul operatorului, responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la sediul operatorului, POS MOBIL RO srl, str. Tiberiu Popovici 2-4, clădirea Cluj Innovation Park, Cluj-Napoca, România, precum si la telefon: 0264 450 320 sau e-mail: contact@posmobil.ro.

2.2 Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți, în calitate de persoană vizată, cu privire la protectia datelor, vă rugăm să contactați responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact de mai sus. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru a vă identifica în mod corespunzător pentru a vă răspunde la solicitare, este posibil să vă solicităm documente sau informații suplimentare. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislatia aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, conform legii, POS MOBIL RO poate să refuze să dea curs cererii.

3. Datele cu caracter personal

Datele prelucrate, în funcție de serviciul/produsul și/sau contractul încheiat cu POS MOBIL RO, sunt, după caz, următoarele:
• numele si prenumele, CNP sau NIF, după caz;
• copia actului de identitate;
• data și locul nașterii, cetățenia, starea civilă, seria și număr CI/BI/Pasaport
• adresa de domiciliu/reședință;
• telefonul, faxul, e-mailul;
• date privind situația profesională, ocupația, funcția, locul de muncă;
• date privind studiile;
• date privind beneficiarul real;
• apartenența la un grup de clienti;
• participații/acțiuni deținute la diferite entități/societăți, calitatea deținută în cadrul acestora;
• semnatura/specimen de semnatură, dupa caz.

4. Transferul către terțe țări și măsuri de siguranță

4.1 În funcție de locațiile în care se află serverele partenerilor OTP Bank și Wirecard sau ale împuterniciților săi, pe care vor fi stocate datele sau în funcție de locul în care se află anumiți destinatari ai datelor, datele personale ar putea fi transferate, dupa caz, în alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ale Spațiului Economic European.

4.2 Cu excepția cazului în care legea impune expres altfel sau a cazului în care este strict necesar pentru îndeplinirea de către POS MOBIL RO a contractului, respectiv a obligațiilor asumate, nu vom transfera datele cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. În ipoteza în care POS MOBIL RO, în vederea executării contractului și a obligațiilor asumate, trebuie să transfere date în terțe țări, vom transfera numai acele date personale strict necesare în vederea executării contractului și/sau obligațiilor asumate.

4.3 În alte situații decât cele menționate mai sus, dacă, cu titlu excepțional, în vederea executării unui contract cu un terț și/sau a unor obligații asumate față de terți, POS MOBIL RO efectuează, din proprie inițiativă sau la inițiativa unui terț, un transfer de date cu caracter personal ce va privește, într-un stat terț, măsuri de protecție determinate vor fi implementate în situația unui astfel de transfer, iar persoanele vizate vor fi notificate în consecință.

5. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

5.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai POS MOBIL RO care au acces/necesită acces la aceste informații în contextul furnizării serviciilor lor și a cazurilor în care POS MOBIL RO trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare.

5.2 În cadrul operațiunilor de prelucrare, în funcție de scopurile specifice pentru care prelucrăm datele, vom divulga, dupa caz, către anumite persoane (destinatari), fizice sau juridice, date personale, astfel încât, spre exemplu, respectivii destinatari să ne poată furniza servicii necesare îndeplinirii scopurilor prelucrării sau conexe operațiunilor de prelucrare ori să ne îndeplinim obligațiile legale în legătură cu scopurile prelucrării, după cum urmează:

• societăți afiliate OTP Grup – detalii despre OTP Grup găsiți pe pagina web a băncii www.otpbank.ro;

• societăți afiliate WIRECARD INTERNATIONAL – detalii despre Wirecard găsiți pe pagina web www.wirecard.ro;

• părți contractante, în legătură cu transferul de fonduri, efectuarea de plăți și alte tranzactii;

• agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură servicii operaționale, precum: servicii de curierat, telecomunicații, IT, servicii juridice, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing și publicitate, servicii aferente asistenței pentru clienți;

• parteneri de afaceri sau investitori, cesionari (actuali sau potențiali) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achiziție sau oricare datorie sau vânzare de bunuri) ce implică POS MOBIL RO și/sau activele sale;

• entități asociate pentru produse bancare comune și alți parteneri de afaceri (societăți împreună cu care asigurăm beneficii, avantaje, produse sau servicii co-branded, co-emitenți, agenți de vânzări sau intermediari de produse sau servicii sau alte instituții cu care POS MOBIL RO are încheiate Convenții;

• consilieri profesioniști, precum auditori, avocați, agenti autorizati AEGRM etc.;

• agenți de colectare și reposedare în legătură cu executarea obligațiilor de rambursare a sumelor datorate către POS MOBIL RO;

• autorități relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritațile și/sau agenții responsabile cu aplicarea legii, la nivel local, național sau international, pentru a ne conforma oricăror legi, reguli, ghiduri, reglementări sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea;

• oricare altă persoană față de care am fost autorizați să dezvăluim datele cu caracter personal.

5.4 Cu privire la alte categorii de destinatari, specifice, aplicabile produsului sau serviciului pe care l-ați contractat de la noi sau pe care doriti sa îl contractați de la noi, respectiv situației concrete în care vă aflați în relația cu noi, vă rugăm să consultați secțiunea 9 de mai jos.

6.Perioada stocării datelor / Criteriile determinării perioadei de stocare

6.1 Vom păstra datele cu caracter personal pentru perioada de timp necesară executării obligațiilor și drepturilor asumate contractual, respectiv pentru o perioadă egală cu perioada stabilită de cerințele legale de păstrare a informațiilor aplicabile în domeniul bancar, al legislației fiscale/financiare, al altor legi, reglementări și/sau altor prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul bancar.

6.2 POS MOBIL RO va desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar. Prin urmare, POS MOBIL RO va putea dispune periodic ștergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, în măsura în care stocarea acestora nu mai este necesară pentru scopurile în care au fost colectate sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce țin de arhiva societății și arhivarea documentelor financiar-contabile justificative etc.).

6.3 Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea), în cazul în care nu s-a încheiat o relație contractuală cu dumneavoastră, va fi realizată pe o durată de 5 ani conform Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism.

6.4 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele luăm în calcul durata contractuală până la executarea/expirarea obligațiilor contractuale precum și termenele de arhivare aplicabile. Cu privire la perioadele de stocare a datelor, specifice produsului sau serviciului bancar pe care l-ați contractat de la noi sau pe care doriți sa îl contractați de la noi, respectiv situatiei concrete în care vă aflați în relația cu noi, vă rugăm să consultați secțiunea 9 de mai jos.

7.Drepturile persoanei vizate cu privire la datele cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

7.1 Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internationale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
g) în cazul în care datele nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora;
h) existența (dacă e cazul) a unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel putin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

POS MOBIL RO furnizează la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

7.2 Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

7.3 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obține din partea POS MOBIL RO ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre urmatoarele motive:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) vă retrageți consimtământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
c) vă exercitați, în orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al POS MOBIL RO, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
d) vă exercitați, în orice moment dreptul la opoziție, cu privire la prelucrarea în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv;
e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
f) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine POS MOBIL RO.

În anumite situații, legea prevede anumite limitări în privința exercitării acestui drept, spre exemplu, prin excepție, ștergerea datelor nu se va putea face de îndată, iar POS MOBIL RO poate refuza ștergerea datelor, dacă prelucrarea (stocarea) este necesară pentru respectarea unei obligații legale (spre exemplu, activitați legate de arhiva de documente a POS MOBIL RO), pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță de către POS MOBIL RO ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare.

7.4 Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) contestați exactitatea datelor – restricționarea să va aplica pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
c) POS MOBIL RO nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
d)v-ați opus prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul întemeiat pe interesul legitim al POS MOBIL RO, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări – restricționarea să va aplica pentru o perioadă care ne permite a verifica dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

7.5 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, care vă privesc și pe care le-ați furnizat către POS MOBIL RO, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea POS MOBIL RO, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau necesitatea executării unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului la portabilitate aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de catre POS MOBIL RO altui operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la ștergerea datelor și nici drepturilor și libertăților altora.

7.6 Dreptul la opoziție

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării întemeiate pe interesul legitim al POS MOBIL RO, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări. Într-un asemenea caz POS MOBIL RO nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului în care demonstreaz că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv, iar POS MOBIL RO nu va mai prelucra datele cu caracter personal în asemenea scopuri în nici o situație.
Mai mult, în toate cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel. Conform legii, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către POS MOBIL RO înainte de retragerea consimțământului.

7.7 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră si POS MOBIL RO;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică POS MOBIL RO și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime

c) are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.

Vă puteți exercita oricând, oricare dintre drepturi, puteți obține informații suplimentare utilizând datele de contact din secțiunea Responsabilul cu protecția datelor / Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor. Veți primi informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Veți fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, daca nu luăm măsuri cu privire la cererea care ne-a fost înaintată, veți fi informat, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care POS MOBIL RO nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

7.8 Dreptul de a depune o plângere

În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încalcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, Romania (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.

8. Securitatea datelor cu caracter personal

POS MOBIL RO va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii sau modificării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

9. Aspecte specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal

9.1 Scopurile prelucrării

POS MOBIL RO vă colectează, utilizează și divulgă datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. verificarea identității și facilitarea relației de lucru cu dumneavoastră și pentru activități de suport client;

2. furnizarea efectivă a serviciilor solicitate, efectuarea operațiunilor financiar-bancare solicitate (primirea fondurilor, transferul fondurilor, etc.);

3. îndeplinirea obligațiilor legale ale POS MOBIL RO legate de: gestiune economico-financiară și administrativă, auditare, arhivarea documentelor, precum și îndeplinirea și conformarea cu alte obligații legale, reguli, reglementări, coduri sau practici aplicabile;

4. analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

5. efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice.

Temeiul prelucrărilor îl constituie:

a) furnizarea serviciilor solicitate, pentru scopurile indicate la punctele 1 si 2 de mai sus;
b) necesitatea îndeplinirii unor obligații legale, în scopurile indicate la punctul 3;
c) interesul legitim al POS MOBIL RO de a-și desfășura activitatea cu respectarea legilor, a reglementărilor interne sau corporative aplicabile, în scopurile indicate la punctele 3, 4 si 5 de mai sus. Refuzul de a va furniza datele personale poate împiedica POS MOBIL RO să-și îndeplinească în mod corespunzator obligațiile și va putea avea drept consecință imposibilitatea furnizării către dumneavoastră a serviciilor solicitate.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată sunt detaliate în secțiunea 7 . Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor, folosind datele de contact ale acestuia disponibile în secțiunea 2.

9.2 Perioada stocării datelor/Criteriile determinării perioadei de stocare

Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luăm în calcul durata contractului de servicii mpos, până la executarea/expirarea obligațiilor contractuale, precum și termenele de arhivare. Astfel, POS MOBIL RO va stoca datele cu caracter personal, după caz, pentru o perioadă de:
•minim 10 ani de la data aprobării începerii relației contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse în contract și documentele aferente încheierii, executării, încetării acestuia, e.g. cereri, declarații, corespondență;
•minim 5-10 ani de la data încetării relației contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse în alte documente fiscale/financiare referitoare la contract ori incluse în alte documente referitoare la executarea acestui tip de contracte (în conformitate cu cerințele legale din reglementările fiscale/financiare și/sau reglementărilor aplicabile păstării acestui tip de documente).

9.3 Ne-ați contactat sau doriti să ne contactați online (prin intermediul website-ului) prin telefon sau orice alte modalitate, pentru a ne solicita informații sau asistență, pentru a formula o sesizare, plângere sau în alte scopuri similare

POS MOBIL RO SRL respectă caracterul privat al datelor cu caracter personal și se angajează să îl protejeze, inclusiv în privința datelor personale pe care POS MOBIL RO le colectează și le prelucrează prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul posmobil.ro, sau ori de câte ori ne scrieți sau ne contactați pentru a ne transmite solicitări, cereri, sugestii, sesizări etc. (indiferent de modalitatea de comunicare aleasă de dumneavoastă – e-mail, telefon, etc.).

Atunci când utilizați formularul de contact de pe site-ul nostru, noi colectăm, procesăm și utilizăm datele personale furnizate, introducându-le într-o bază de date administră de noi și partenerii noștri: OTP Bank și WIRECARD. Aceste date nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția împuterniciților și partenerilor noștri contractuali , care au acces/necesită acces la aceste informații în contextul serviciilor lor, și a cazurilor în care POS MOBIL RO trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare.

Datele personale, oferite de dumneavoastră sau de care luăm cunoștință ca urmare a interacțiunii cu dumneavoastră, vor fi prelucrate de către POS MOBIL RO și de către împuterniciții săi și vor putea fi folosite de către aceștia, pentru administrarea relației cu clienții băncii/potențialii clienți, respectiv în vederea formulării de răspunsuri la solicitările, cererile, sugestiile sau sesizările individuale sau pentru întreprinderea de acțiuni corespunzătoare ca urmare a unor asemenea cereri sau de alte activități de suport client/potential client de către POS MOBIL RO.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate de către POS MOBIL RO, fie pe baza nevoii de executare contractului (dacă sunteți client POS MOBIL RO), fie pe baza nevoii de executare/procesare a solicitărilor, cererilor sau sesizărilor ce ne sunt adresate (pentru a vă oferi informațiile cerute sau a face demersuri corespunzătoare solicitărilor dumneavoastră), la cererea dumneavoastră expresă.

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile contractuale/legale pe care le avem față de dumneavoastră. POS MOBIL RO va desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date nu sunt păstrate mai mult timp decat este necesar (spre exemplu, în măsura în care stocarea acestora nu mai este necesară pentru scopurile în care au fost colectate sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce țin de arhivarea documentelor). Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele vă informăm că luăm în calcul termenele de arhivare care ne sunt aplicabile și care, în cazul acestui tip de date, sunt în general de minim 5 ani calculați de la data soluționării cererii/sesizării sau de la data încetării relației contractuale cu dumneavoastră (dacă sunteți client POS MOBIL RO), după caz.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată sunt detaliate în secțiunea 7. Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor, folosind datele de contact ale acestuia disponibile în secțiunea 2.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru a vă identifica în mod corespunzător în vederea răspunderii la solicitări, este posibil să vă solicităm documente sau informații suplimentare. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Dacă doriți să fiți la curent cu produsele și serviciile POS MOBIL RO, cu campaniile noastre și să primiți comunicări comerciale din partea noastră, vă oferim cu plăcere asemenea informații prin newsletter sau comunicări similare prin e-mail, telefon sau poștă. POS MOBIL RO SRL va transmite comunicări de marketing doar în baza Acordului explicit de marketing exprimat de către dumneavoastră în momentul abonării, prin accesarea sectiunilor dedicate din website-ul www.posmobil.ro.

Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul sau de a vă dezabona în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel. Conform legii, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către POS MOBIL RO înainte de retragerea consimțământului.

POS MOBIL RO va putea continua să vă transmită notificări și informații privind produsele/serviciile de care beneficiați la momentul retragerii consimțământului dumneavoastră, pentru alte scopuri decât cele legate de marketing direct sau profilare în scop de marketing direct.

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată sunt detaliate în secțiunea 7. Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor, folosind datele de contact ale acestuia disponibile în secțiunea 2.

Aveți nevoie de mai multe informații pentru a deveni partenerul nostru?